Contact

Economische Faculteitsvereniging Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam
Visiting Address: HB-20
Burgemeester Oudlaan 50
Backoffice & post address: HB-108
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
tel: 010 - 408 11 46
fax: 010 - 408 28 92

For students: info@efr.nl
For companies: commercial@efr.nl

Do you want to see or edit your EFR-membership details? Go to edit and log in.

Routeplanner

ING KPMG

EFR News

Part time recruitment 
Do you want to develop yourself and your cv besides your studies? Join a committee! More information 

New in Rotterdam 
Starting your studies next year? Come to the Introduction Weekend to get to know your fellow classmates! 

 

Recent Career Updates

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR).

 

I.          Identiteit van de vereniging en de gebruiker en definities

De Economische Faculteitsvereniging Rotterdam, hierna te noemen “EFR”, handelend onder KvK-nummer 40341427. Vestigings- &bezoekadres: Burgemeester Oudlaan 50, kamer HB-20, 3062 PA Rotterdam. Telefoonnummer: 010-4081146 (Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur tot 17:00 uur).

Een studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

 

II.        Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van de EFR, gevestigd te Rotterdam. Door je aan te melden als lid van EFR bevestig je dat je bekend en ak­koord bent met deze voorwaarden.

 

III.       Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van EFR staat open voor alle personen die staan ingeschreven voor een studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

2. Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Je kan slechts éénmaal geregistreerd staan in het ledenbestand van de EFR. Indien EFR constateert dat dezelfde natuurlijke persoon zich meerdere malen als lid heeft aangemeld of als lid toegelaten is de EFR gerechtigd de meerdere aanmeldingen af te wijzen c.q. lidmaatschappen te beëindigen. Na uitschrijving is het wel weer mogelijk jezelf aan te melden, mits aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 1 van dit artikel wordt voldaan.

 

IV.      Duur

1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor onbepaalde tijd.  

2. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden zowel door het lid als door de EFR, gedurende het gehele jaar. Opzeggen kan per post naar EFR, Burgemeester Oudlaan 50, kamer HB-20, 3062 PA Rotterdam of per mail naar info@efr.nl. De opzegging van het lidmaatschap van de EFR staat los van eventuele lidmaatschap(pen) bij andere studie- en/of studentenverenigingen verbonden aan de Erasmus School of Economics, of de Erasmus Universiteit Rotterdam in het algemeen.

3. Het lidmaatschap eindigt automatisch in geval van het overlijden van het lid.

4. Gezien de vereisten aan het lidmaatschap zoals beschreven in artikel 3 lid 1, eindigt het lidmaatschap van EFR automatisch in het geval het lid niet langer staat ingeschreven voor een studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

5. Het lidmaatschap eindigt voorts in de gevallen zoals opgenomen in de statuten van EFR.

 

V.       Contributie

1. De contributie voor het lidmaatschap voor Bachelor studenten bedraagt éénmalig 5 euro. De contributie voor het lidmaatschap voor schakelstudenten bedraagt éénmalig 5 euro. De contributie voor het lidmaatschap voor Master studenten bedraagt éénmalig 5 euro. Met uitzondering van speciale acties.

2. De contributie kan voldaan worden per pin of cash betaling.

3. EFR kan de contributie wijzigen, echter niet met terugwerkende kracht. Een wijziging gaat in per 1 augustus van het aankomende studiejaar. Indien een lid gedurende een studiejaar lid is geweest, is de contributie verschuldigd, ook al heeft het lid slechts een gedeelte van dat studiejaar als lid ingeschreven gestaan.

4. De contributie voor het gecombineerde lidmaatschap van de EFR met andere studieverenigingen verbonden aan de Erasmus School of Economics bestaat uit een aangepast lager tarief, zoals beschreven in het Convenant Erasmus School of Economics 2011.

5. De contributie voor leden die een gecombineerd lidmaatschap hebben van studievereniging InDuplo en EFR bedraagt in tegenstelling tot lid 1 van dit artikel een jaarlijks vast te stellen bedrag. Dit bedrag zal via studievereniging InDuplo bekend worden gemaakt.

 

VI.      Privacy

1.   Bij aanschaffing van lidmaatschap ga je akkoord met gebruik van je gegevens door de EFR voor promotionele alsmede commerciële doeleinden. Deze doeleinden bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit het versturen van verenigingsmagazine en mailings.

2. Een lid kan bij het bestuur aangeven niet het gebruik van de gegevens onder lid 1 goed te keuren. Vanaf dat moment zal EFR de gegevens niet langer gebruiken voor commerciële doeleinden.

3. Gegevens zullen niet gedeeld worden met derden, tenzij hier schriftelijk toestemming door het lid voor gegeven is of dit gerechtvaardigd is op grond van de wet.

 

VII.     Wijzigingen

De EFR behoudt het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, elk moment wijzigingen en correcties aan deze algemene voorwaarden door te voeren op het moment de EFR dit wenselijk en of noodzakelijk acht. De nieuwe voorwaarden worden op efr.nl gepubli­ceerd. Je wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.

 

VIII.    Aansprakelijkheid

1. De EFR stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, van eigendom van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van diensten van de EFR.

2. De EFR stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, resulterend uit de datum of tijd van levering van goederen en/of diensten.

 

IX.      Intellectueel eigendom

1. De EFR behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De EFR heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

 

X.       Toepasselijk recht, klachtenregeling en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de EFR partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de EFR het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

5. Bij de EFR ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de EFR binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

XI.      Aanvullende Bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Design & development by Zicht online © EFR 2017 Sitemap Disclaimer Colophon Terms & Conditions
Logo Erasmus Universiteit Rotterdam